Addiko Bank d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 3.10.2019.
OIB: 14036333877
MBS: 080072083
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 4.6.1996.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Slavonska avenija 6
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

- HRK
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) - - - - j Ł
Poslovni prihodi (HRK) - - - - j P
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - - W U
EBITDA (HRK) - - - - v D
EBITDA marža (%) - - - - # o
EBIT (HRK) - - - - r k
EBIT marža (%) - - - - c X
Neto dobit (HRK) - - - - T b
Operativni novčani tok (HRK) - - - - & u
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - - D h
Financijske obveze - - - - # d
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - - k f
Omjer duga i EBITDA - - - - v C
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - - f k
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - - i Y
Broj zaposlenika 1.195 1.108 1.015 914 MCr #
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) - - - - C U

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Joško Mihić , OIB:EXIGbrqheXq , član uprave ssOhY@ntpbŁpgRPYSQfiqdQHxW$aZsz€QkuyvJkjtMPkjXYfJbRPOyIBP€ahhsT
QpGrQnbgcG$Ł&
Ivan Jandrić , OIB:RBcO€c#QRho , član uprave CslwgLKCMZ&UzRnPbŁrsI&JE@@@SiQYŁYeCN#vp$#r&qyEIVmvkuRw$zvcriOMpjJdUbskBhJBxNLMUFyv@&buLGoGTET@SmeNGohtz#KiMHuEm
kQXdVWsnnpJUEdodwD
Dubravko-Ante Mlikotić , OIB:egnŁNWRCDBQ , član uprave L€ŁzCnaDgvRHaZBxkfvm#pRrgF&QJGEUolXeKULbACtdoPfeuVZXdMjQPoIbhdsWpMtrtjTaKkLzndNyvXrVqk&LYtN#mDŁYeAH€DrtAsG@SiXW
iK#jrFAAŁiwg Povezani subjekti (1)
Mario Žižek , OIB:VwGfdhMbIcG , predsjednik uprave zsl€V€eŁywVwScIVnZŁGŁa#Ml&AYuBL$ZntqŁaClADxoeaPMBYxupdA#RqrqCegDvK$zvUln€@a€XDeGbqLtiUHqKtvnpQ$€fQkoQUTME
LGqfg$#nNjgtVPNvt

Nadzorni odbor

Ferenc Joó , OIB:IkhvAPmeŁxs , član nadzornog odbora zXLWyheIBAkN#sBCSXs$VbagKhdWFayB$D$ULVWcopnsIŁU$
NOkMiFwe$rwnŁAr$fsL€pFoGCVYmssuChIbyLOvT@
Csongor Bulcsu Nemeth , OIB:EvPjgvoo$wi , predsjednik nadzornog odbora NI@dI$FfqXxJ€CkXyQDUdWksByxZvj@Ex@aUAeUDTpuNm€GkdLQwktOqsSrHCOG#uzEHFKDxsoQKmvfU#quRYnOM
JMkNLi$QboSyEBcYBN€yF@fFcMtHdRjWMw$$@ZjhFUzLHN
Sanela Pašić , OIB:cwoRyXZQTEO , član nadzornog odbora EHoWIJ@WobyLhdDtUQŁil#VŁRRuAqŁsghxoVczoLqNreA@dqVTm$CElYNTXxxIW€cFlŁlUYyXQX#mjbQTRPUlGkfsC&OfRTzEUfeyxrqŁODltOdgp&hexGjwŁBazRbjxŁDBhP$sbZekmxgz€tYo
wUsUNO$ozwQwnsZtuLc€ZBvDXhŁJHag#dD$BkQmUBŁDiiOt
Nicholas John Tesseyman , OIB:ŁFGGKi&pWT@ , član nadzornog odbora Rvm&erVq&JoerJ$vkYBrbvTLKCTZp$HLkQSVeUCfwMdxvWiVAmGF@SMwASrUpCQMNhTGziaFE€MkivUUlrEpPAFn€GedCRLHKMkhvOOHEmAzTŁMYcWŁDQMd€gNZ#b&hBmBdXjqsvcwiLTFtkGRFf$LD#AGjPAuMiqYxm€pBzmMOtW$tMImQUkccrv
ZcijJgbBVijm$@HiDmO€vHjLvCyH&NG&V$JPfQCDnRUfKjcrSMCYwcwkUŁXTej#ZVcqfC€SeVM$HwP
Tomislav Perović , OIB:mlYWWjAEdfY , zamjenik predsjednika nadzornog odbora SkKRkpJnaFvGrLPOp#aQ#deproFNevUYNAklnUEhM@IvgwRkKUsUiFHXHlhyBDa&PaoeLkiBgWpofW#LxtiTbhEk#cNgocoL#ozQVjGŁpK
SCoYphOnnJPxjuy Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 14036333877

Ulica: Slavonska avenija 6

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: davanje kredita osobama iz točke 1., manjim i srednjim poduzetnicima te drugim bankama; davanje jamstva i bankovnih garancija te preuzimanje drugih obveza za osobe iz točke 1; prikupljanje sredstva izdavanjem vrijednosnih papira i na druge načine koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka; kupovanje i prodavanje za svoj račun ili za račun svojih komitenata instrumenata tržišta novca (uključujući između ostalog čekove, mjenice i certifikate o depozitu) vrijednosne papire Republike Hrvatske ili Hrvatske narodne banke; pružanje usluga platnog prometa osobama iz točke 1; pružanje ostalih financijskih usluga koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka; primanje svih vrsta depozita u domaćoj i stranoj valuti od trgovca pojedinca i fizičkih osoba, uključujući i one fizičke osobe čija je poslovna aktivnost upisana u skladu sa Zakonom o obrtu; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring); financijski najam (leasing); izdavanje garancija ili drugih jamstava; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - instrumentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, - financijskim ročnicama i opcijama, - valutnim i kamatnim instrumentima; usluge platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima; usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom; iznajmljivanje sefova; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala: - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim; poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 15. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun klijenta, - trgovanje za vlastiti račun, - upravljanje portfeljem, - investicijsko savjetovanje, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, - davanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima, - usluge deviznog; poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluge vezanih uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge; obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje; izdavanje elektroničkog novca

Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKTIVA
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dobici ili gubici (-) u kapitalu n.a. - - 26.668.876 EoiDb@idce ouCw
Preneseno u dobit ili gubitak n.a. - - - H p&@W
Ostale reklasifikacije n.a. - - -1.584.861 nUivWpuxGte LMMb
Dobici ili gubici (-) u kapitalu n.a. - - - c ZAyK
Preneseno u dobit ili gubitak n.a. - - 8.638.304 HqpFtnrIrX pAdh
Ostale reklasifikacije n.a. - - - v VgWx
Dobici ili gubici (-) u kapitalu n.a. - - 1 MSIdm&QE KUCT
Preneseno u dobit ili gubitak n.a. - - 188.267.370 wkŁLpuPQKUh tjTG
Preneseno u početnu knjigovodstvenu vrijednost zaštićenih stavki n.a. - - 17.280.237 zkALHireg UilE
Ostale reklasifikacije n.a. - - 170.987.133 bY$SNtBpsyt QToQ
Dobici ili gubici (-) u kapitalu n.a. 15.832.110 62.547.528 - j KLgT
Preneseno u dobit ili gubitak n.a. -64.385.573 -10.035.077 - x MOya
Ostale reklasifikacije n.a. - - 170.987.133 kULkLp$mbWg EKxH
Dobici ili gubici (-) u kapitalu n.a. - - - e XC$C
Preneseno u dobit ili gubitak n.a. - - 170.987.133 yOpsz&vbzYI $HEF
Ostale reklasifikacije n.a. - - -30.151.335 SB#OmCFBoM ZV€v
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA marža (%) - - - - f w
EBIT marža (%) - - - - z g
Efektivna porezna stopa (%) - - - - k N
Investirani kapital (HRK) - - - - y R
Povrat na investirani kapital - ROIC (%) n.p. n.p. n.p. n.p. kwuf l
Povrat na ukupnu imovinu - ROA (%) - - - - W D
Povrat na vlasnički kapital - ROE (%) n.p. n.p. n.p. n.p. gNOB T
Neto profitna marža (%) - - - - N c
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Radni kapital (HRK) - - - - N w
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - - G P
Koeficijent ubrzane likvidnosti - - - - Q c
Koeficijent trenutne likvidnosti - - - - L U
Udio novca u ukupnoj imovini - - - - f A
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - - A O
Stupanj ukupne zaduženosti (%) - - - - C x
Omjer duga i EBITDA - - - - G b
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - - i u
ZADUŽENOST n.a. n.a. n.a. n.a. hvir aNfL
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Koeficijent obrtaja uk.imovine - - - - j #
Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine - - - - # Y
Koeficijent obrtaja investiranog kapitala n.p. n.p. n.p. n.p. ŁxtS T
Dani vezivanja zaliha - - - - l q
Dani naplate kupaca - - - - e @
Dani plaćanja dobavljačima - - - - h u
Cash gap - Novčani jaz (dani) - - - - Y b
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operativni novčani tok (HRK) - - - - O e
Operativni novčani tok / EBITDA konverzija - - - - l I
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenika 1.195 1.108 1.015 914 BpG s
Poslovni prihodi po zaposleniku (HRK) - - - - Z f
Prosječna mjesečna bruto 2 plaća (HRK) - - - - l n
Prosječna mjesečna bruto 1 plaća (HRK) - - - - l F
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) - - - - m C
EBITDA po zaposlenom (HRK) - - - - r R
Neto dobit po zaposlenom (HRK) - - - - i Z
Udio troškova zaposlenika u poslovnim prihodima (%) - - - - k i

Datum ažuriranja: 11.11.2020.

IBAN (35) Banka (5) Aktivan (24) Blokiran (0)
BXOftwyPkOtS€€AfbzLSM YOmmAkx$wdwCk&kr sJS&gPBYxtnDqrGfYQu€ŁzHvOYoXQb&UE$pG
QxŁkNIwKyGrpcMlvstPLG SwSBhSrolwXZVReH ŁOznXNwRfrZIYF@TstJfIRMheYJa$SDwURktBRZ#jc pC
gSgNqZFjdVhw&nFzvnxkY WRDuSfrbplfvcf@G iNKz@Nx&D@EkUBtuyXI&OJ$GfxBl&QHKg$oE kZ
eYEMyPinxVkrBkHuKUDPt YVvQHm@ZtFEqO€jd K&Dw@KJQReFgYGeqgKrŁpWhI&qYhfmRWILmKGL&bKmAvHxy U€
gŁnuydbgboAaqosyuJP$y ga€ueeqhSuyfMgGRpUTIogqNaq$RCPCpFCnZNw DŁ&vzVMhLcMrda$ipxzNhEtvQQfwwHdYybeQJsqxyNIpv we
fOJa€hTic#JŁiEnrUUoSk ŁXSgFIWowlFbaARi@DaQH$uPirOtgXVaHL#PsI XcLMtDd#GkmasWlxTxbeRcXH$QOqBSvWSL# Cu
&oALFwII#@iDcTgXRkGŁt FytPJFRwDZLqve#s dFXgŁsVRI@wbv$#Q$vIjIYvnCxDzIxseCceG Bi
MFFX€BHbVNeRZzpsIUmiz &#SXŁGD@tYVJ#N$d CBwl$WolkfSkSqVrUATJKFhCBXXaF&QŁcwkS lr
OBejsVgrSbnAXfMiUx&Pj #€QLejClv#qZpOEHmbvmamFŁY&yZPNQapclHfS gx&onltP€w€eMLaa&ZSLMGnKLgnaŁŁsZAGIO vd
@YTkm#jRoDOOBonNHUqOe bEGu€wLEMFSMG$Ut ybBQiP€XqrqrTyBzEPZ&Pex$sFkwJ$vhryTcPNOyvI XO
FbTzMRSBm$wj@JUwJTghv $JhAnXvBLEZWZnnk Q@&kcgF&czSEzCluxmPfKRMj$LlqsJhpnIfDi kK
YicDLdd@RBthiAXEGmqBh UaMpprULzFqOBFHh vIXXonYqWŁGnrb@&#JxOCwbusiFInwT€S&ew hj
JlsuŁSrNeIktSG$QTtR&j $FSipItoZfYFTfniPCcbAU hŁDDAxWmLDPnfqmbWjjavoFUNtViqdPZI$q ri
mFsxCyNBEyIyihGxX#rQ€ otEBDagANXv&qt@eo€mMHLpcay#nTQewARnW€t BvsbEkqDmxS#yMskrghVejilS#GQFpbPHpL kX
UqkypuNwAWlkNn&wXYdLK vrqjshHxkqchŁUMxqlzuYbzqlbcuTRSsHLK$zH GCmpJs$HlnhjfoxSVXPwzHFkDQYKuyJB$wetsrsq@qTwGs ns
EPzudjRM#gEFbc&wuYijx TejmcF$Xsu&erYqj QMYNNgxKokcOWŁRUFIN&ULxGLQduPJ&qeGLI VL
jG@sbuaZIVukKmQcn$BgG BQTVYbfdyyGMp&jvWZWSqxUZbesEOkeMUlcEnY FVŁzld$e€&TyxfhKuRYŁ&@&tYjOiŁURHqoBQ &q
€p$gAuH#rmmsaotPZJYCG Mzm$€iCrGxg#xgaP AW&€Qoc&ThwZ@ZhGeoxcCzEwfyAfvLgwNvJIB GH
&KKŁkAMSJX€tSyit€dxIr wcWdVPiqkY€dhqgx pFLemnWXMtdUMVJdP€KUniGk&pYtguvQxNHu r@
MJuAGIcEVXDuŁSrVcBcEz q€@jm€oEUHCpdB@K ziAbZkDWcAw€GxktOzTZwCdceWRC$rPuqXRH #D
XQT#NK@xGOPY&OHkrDfdŁ #NrThOgJVaSlTv$I cIPRhfLulTTfitgEUgYWFIzjoR&yvFR#Spig XN
nTogf$#MjtmsgŁOdsXŁWo yNO&vOCkQD€e@TqD XhUntETFISq$DMwJXx€abSiFmK€cjuCB$soA XB
BEI#wn$RoNxHUgbri$Pri HzVifeo#HZHJŁv@W SXsYqzPPsmnaZBGEIPZ@OfOHXiuFXALgltMjyŁJWAFTtx BZ
nYAFxgeYDxdQTRbJUmbzt NzaPPPgOZ$UfgUXŁŁGpFPtg AbzDokJYLffzKGkhQPyuYi&tqGsVmVKo€GzPuVcgvr$TB ue
vybIvA#riz@Q@eXDeKVLM ArSczVOjwAZpROfu #Cy@LHn#YMiQUyuxZSjyqvTHedŁC&wOMIdqQTTOvjlhaJmS bI
kyy$&$JMewmknybWTELUE gGŁUDHKsmVxmguLV TNgvGGuXIŁ@p€tSNPtgRs&hyCCsJQsBRnK€q€tOaŁK@#IN Do
ifZQAkEhQ€&DECNxM&XRi UcRARxssk€#uoboN iAmf#JouSW$HpD$RlWŁK&ŁATMueU@JPTsI€U Wl
CaTjL€axk#$€dDEoClBlM nVJaUNlu@#@@Pr&q jWuUs&#ZCKsQoa$oVŁws€ZrkNMv@ABgtSrSC kw
y$YPBRCzdPaBO#sG@k&Dq eqEbCJLcVojlqI€x fKqSLTRogŁRzflUXntHWnKfPynBzrYjJkHFE sT
XTXssbK#jwCPNCVwbyŁKC SlQvvgop$dOS$ZqDQYsuotYDoJV HPRkMsJVBrb@mjLz#fA$G$GYihXOjyysGXTi lM
jGIPUCe&vIFheIJIZATKM kLrHXyjLgLyRPSWv@lrVDkhFdRTj&PzhRBXb@e NkmTki#pNyxrkCnYwhgKB#hPhj&€p@QŁTAHerWR@dihFrF dO
ejjgzXULqEDD€€re$grQC g#FKOMdRŁJveYpKT nZZitSBRNzfkwhvfr@bDoapIHoYF#NafBTh yS
xZsiEyBT€mJiAŁnroPŁ€q amjiMTlFFvNNmYGC RGWwHtqr&SNbxPkSzUGŁF€cmnnyhUUsSOkm€ yh
#SyzwQBYkNfj$sEACLI#J ZGxJh@aIjk@TAsMm NElVmOOUurxfKkksqnqzrBmoD€bj#lhsRtV€DOttyjvtMj iZ
AThQEbtbCŁniQsq#FPtyx OumZ&FzYx$xUyK#S AbNRhcBPGKhwEyHTvhIEsklfnhjHrr$#gAs PS
Broj dokumenta Datum Sud
Tt-21/35613-1 06.08.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/31527-2 21.07.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/31527-2 21.07.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/16702-2 13.04.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/16702-2 13.04.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/10798-1 11.03.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/83-3 05.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/83-3 05.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/51130-2 24.12.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/51130-2 24.12.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/37342-2 13.10.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/37342-2 13.10.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/9504-3 06.05.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/9504-3 06.05.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/6624-2 10.03.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/6624-2 10.03.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/41657-3 24.12.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/41657-3 24.12.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/41657-2 20.12.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/41657-2 20.12.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/38026-2 21.11.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/38026-2 21.11.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/33012-2 02.10.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/33012-2 02.10.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/9760-2 12.03.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/9760-2 12.03.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/43204-2 27.11.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/43204-2 27.11.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/27333-2 20.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/27333-2 20.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/49557-2 09.01.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/49557-2 09.01.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/49236-2 30.12.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/49236-2 30.12.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/13911-2 14.04.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/13911-2 14.04.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/25910-3 11.08.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/25910-3 11.08.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/22619-2 12.07.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/22619-2 12.07.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/18159-1 28.05.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10395-3 30.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10395-3 30.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10395-2 09.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10395-2 09.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10393-2 02.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10393-2 02.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/2082-2 27.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/2082-2 27.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/38324-3 16.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/38324-3 16.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/22099-2 12.08.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/23363-2 12.08.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/28551-2 26.01.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/23657-2 18.11.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/19138-2 17.09.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/16324-2 20.08.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/13625-2 28.07.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/9753-2 16.06.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/28789-2 26.02.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/28788-2 20.02.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/28787-2 20.02.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/10452-2 12.07.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/20280-2 28.01.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-10/4775-2 11.01.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/12241-2 05.10.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/12068-2 05.10.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/10925-2 31.08.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/8661-2 06.08.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/8662-2 06.08.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/8659-2 06.08.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/8658-2 06.08.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/8660-2 06.08.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/3849-2 27.06.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/3703-2 08.06.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/23814-2 25.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/254-3 16.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/255-3 16.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/23814-5 11.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/12371-5 24.02.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Naziv dokumenta Broj dokumenta Datum
Presuda od 21.10.2021. 21.10.2021
Presuda od 21.10.2021. 21.10.2021
Zaključak od 20.10.2021. 21.10.2021
Presuda od 20.10.2021. 20.10.2021
Presuda od 20.10.2021. 20.10.2021
Presuda od 20.10.2021. 20.10.2021
Presuda od 20.10.2021. 20.10.2021
Presuda od 20.10.2021. 20.10.2021
Presuda od 20.10.2021. 20.10.2021
Zaključak od 18.10.2021. 19.10.2021
Rješenje od 03.09.2021. 18.10.2021
Rješenje od 18.10.2021. Ovr-420/2020 18.10.2021
Presuda od 15.10.2021. 15.10.2021
Presuda od 15.10.2021. 15.10.2021
Presuda od 15.10.2021. 15.10.2021
Presuda od 15.10.2021. 15.10.2021
Presuda od 15.10.2021. 15.10.2021
Zaključak od 14.10.2021. 15.10.2021
Poziv - Ročište 21.10.2021. 15.10.2021
Presuda od 14.10.2021. 14.10.2021
Presuda od 14.10.2021. 14.10.2021
Presuda od 14.10.2021. 14.10.2021
Presuda od 14.10.2021. 14.10.2021
Rješenje od 17.11.2020.; Prijedlog od 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020.; Prilog od: 30.07.2020. 14.10.2021
Odluka od 13.10.2021.; Zaključak od 29.09.2021. (Poziv za 05.11.2021.) 14.10.2021
Presuda od 13.10.2021. 13.10.2021
Presuda od 13.10.2021. 13.10.2021
Presuda od 13.10.2021. 13.10.2021
Presuda od 13.10.2021. 13.10.2021
Presuda od 13.10.2021. 13.10.2021
Presuda od 13.10.2021. 13.10.2021
Presuda od 13.10.2021. P-60/2019 13.10.2021
Presuda od 12.10.2021. 12.10.2021
Presuda od 12.10.2021. 12.10.2021
Presuda od 12.10.2021. 12.10.2021
Presuda od 12.10.2021. 12.10.2021
Rješenje od 12.10.2021. 12.10.2021
Presuda od 07.10.2021. 12.10.2021
Presuda od 07.10.2021. 12.10.2021
Poziv potrošaču za dostavu očitovanja - IVAN BUŠIĆ 12.10.2021
Presuda od 11.10.2021. 11.10.2021
Presuda od 11.10.2021. 11.10.2021
Presuda od 07.10.2021. 07.10.2021
Presuda od 07.10.2021. 07.10.2021
Zaključak od 05.10.2021. 07.10.2021
Rješenje 07.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Rješenje od 15.09.2021. 05.10.2021
Rješenje od 02.09.2021.; Prijedlog od 16.07.2021.; Prilog od: 16.07.2021.; Prilog od: 16.07.2021.; Prilog od: 16.07.2021. 05.10.2021
Podnesak od 04.10.2021.-83 uz Prilog od: 04.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 04.10.2021. 04.10.2021
Presuda od 04.10.2021. 04.10.2021
Presuda od 04.10.2021. 04.10.2021
Poziv - Ročište 01.12.2021.; Podnesak od 07.07.2021.; Prilog od: 07.07.2021.; Prilog od: 07.07.2021.; Prilog od: 07.07.2021. 01.10.2021
Rješenje od 30.09.2021. Ovr-899/2019 01.10.2021
Presuda od 01.10.2021. P-259/2021 01.10.2021
Presuda od 01.10.2021. P-259/2021 01.10.2021
POZIV ZA DRUGO ROČIŠTE ZA PRODAJU NEKRETNINA 01.10.2021
rješ. 13.9.21., prilog 27.7.21., podnesak 27.07.21. P-1469/19 01.10.2021
POZIV ZA PRVO ROČIŠTE ZA PRODAJU NEKRETNINA 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Poziv - Ročište 12.10.2021. 30.09.2021
POZIV ZA DRUGO ROČIŠTE ZA PRODAJU NEKRETNINA 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. P-746/2019 30.09.2021
Presuda od 30.09.2021. P-746/2019 30.09.2021
POZIV ZA PRVO ROČIŠTE ZA PRODAJU NEKRETNINA 30.09.2021
Presuda od 29.09.2021. 29.09.2021
Presuda od 29.09.2021. 29.09.2021
Rješenje od 10.05.2021. 29.09.2021
Rješenje od 08.07.2021.; Prijedlog od 25.06.2021. s prilozima Ovr-89/2021 28.09.2021
Presuda od 27.09.2021. P-994/2019 27.09.2021
Presuda od 27.09.2021. P-994/2019 27.09.2021
Presuda od 24.09.2021. 24.09.2021
Presuda od 24.09.2021. 24.09.2021
Presuda od 24.09.2021. 24.09.2021
Presuda od 24.09.2021. 24.09.2021
Presuda od 24.09.2021. 24.09.2021
Rješenje od 30.08.2021.; Prijedlog od 28.07.2021.; Prilog od: 28.07.2021.; Prilog od: 28.07.2021.; Prilog od: 28.07.2021.; Prilog od: 28.07.2021.; Prilog od: 28.07.2021.; Prilog od: 28.07.2021. 24.09.2021
Rješenje od 28.07.2021. Ovr-984/2018 23.09.2021
Rješenje od 28.07.2021. Ovr-984/2018 23.09.2021
Presuda od 22.09.2021. 22.09.2021
Presuda od 22.09.2021. 22.09.2021
Zaključak od 22.09.2021. 22.09.2021
Rješenje od 31.08.2021. 21.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 20.09.2021
Presuda od 20.09.2021. 20.09.2021
Presuda od 20.09.2021. 20.09.2021
Presuda od 20.09.2021. 20.09.2021
07.10.2021

Datum ažuriranja: 1.1.2021.

Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti
Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti